تلفن اصلی:
+98 (917) 7097837
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزاد کریمی
آدرس پستی

شیراز،سی متری سینما سعدی، جنب بیمارستان کسرائی ونوس ط٣

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه