تلفن اصلی:
+98 (71) 3230186
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا طاهری
آدرس پستی

شیراز،خیابان اهلی – روبروی پاساژ کازرونیان

کد پستی ٧١٣٥٩٦٨٤٦٩
موبایل پاسخگو +98 (917) 7166078

چاپ روی پارچه


شرکت‌های مشابه