تلفن اصلی:
+98 (21) 77506150
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77642428
فکس +98 (21) 77642469
آدرس پستی

پیچ شمیران، ابتدای شریعتی، بین کوچه بیرجند و پیرجمالی، پلاک 53

کلید واژه‌ها   

چاپ افست از 4/5 ورقی 5 رنگ تا 2 ورقی تک رنگ، اسپیدمستر 4/5 ورقی 5 رنگ، اسپیدمستر 2 ورقی 4 رنگ، 2 ورقی 2 رنگ پشت و روزن، 2 ورقی تک رنگ، لترپرس


شرکت‌های مشابه