تلفن اصلی:
+98 (282) 4454245
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نقوی
تلفن‌های دیگر 4454245
فکس 4454245
آدرس پستی

14 کیلومتری بوئین زهرا، شهر صنعتی لیا، خیابان تکنولوژی برتر

کلید واژه‌ها   

رنگ پارچه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه