تلفن اصلی:
+98 (171) 2264221
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بارچیان
تلفن‌های دیگر 2264221 / 2264220 / 2224336 / 2220715
فکس 2264221 / 2264220 / 2224336 / 2220715
آدرس پستی

میدان وحدت، آفتاب بیست و چهارم، پشت ساختمان شهرداری، تلفن:2220715

کلید واژه‌ها      

طراحی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی (افست، ملخی، کامپیوتری و سیلک)


شرکت‌های مشابه