تلفن اصلی:
+98 (912) 4492670
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل لطفی
آدرس پستی

پاکدشت.خاتون آباد.خیابان رجایی.نبش گلشن۱۱

تعمیرات..مشاوره..قطعات انواع دستگاههای کارتن سازی..بسته بندی..چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه