تلفن اصلی:
+98 (261) 6883555
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فاطمی نیا
تلفن‌های دیگر 6883555
فکس 6883555
آدرس پستی

منطقه خوشنام، به طرف زیبادشت، خیابان ضرابی، مجتمع صنعتی ضرابی

کلید واژه‌ها   

چاپ روی فلز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه