تلفن اصلی:
+98 (711) 7742139
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحمت‌اله عظیمی
تلفن‌های دیگر 7742139
فکس 7742139
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فلکه چهارم (میدان ابتکار)، سمت راست، آخرین کوچه، سوله اول، دست چپ

کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه