تلفن اصلی:
+98 (612) 663223
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 663223
فکس 663223
آدرس پستی

خیابان سیروس، بین مولوی و خاقانی

کلید واژه‌ها   

ظروف پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه