تلفن اصلی:
+98 (312) 5642990
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی کشانی
تلفن‌های دیگر 5642990
فکس 5642990
آدرس پستی

خیابان اول، روبروی فرعی چهارم، فاز سوم

کلید واژه‌ها   

کیسه های پلی پروپیلن، چتایی پلی پروپیلن، نخ و گونی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه