تلفن اصلی:
+98 (311) 2674962
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا رستگار
تلفن‌های دیگر 2674962
فکس 2674962
آدرس پستی

خیابان بزرگمهر، خیابان رکن دوله، روبروی مسجد رضوی

کد پستی 8158733863
کلید واژه‌ها   

کارتن از ورق آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه