تلفن اصلی:
+98 (311) 3864111
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سهرابی
تلفن‌های دیگر 3864111 / 3864222
فکس 3864111 / 3864222
آدرس پستی

خیابان امیرکبیر، 100 متر مانده به فلکه، سمت راست

کلید واژه‌ها  

بشکه فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه