تلفن اصلی:
+98 (21) 88737412
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد جلوداری
تلفن‌های دیگر 88737412
فکس 88737412
آدرس پستی

ابتدای سهروردیشمالی، خیابان برازنده، پلاک16، واحد3

کلید واژه‌ها   

گرافیک، نیومدیا، طراحیصنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه