تلفن اصلی:
+98 (652) 2624123
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سپهدار انصارینیک
تلفن‌های دیگر 2624123
فکس 2624123
آدرس پستی

منطقه ویژه‌اقتصادی سایت4، امور تحقیق‌و توسعه

کلید واژه‌ها  

تولیدpet

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه