تلفن اصلی:
+98 (411) 3331328
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمودرضا پورکیانی
تلفن‌های دیگر 3331328
فکس 3331328
آدرس پستی

دروازه تهران، اول خیابان آذری، پلاک3، طبقه1

کلید واژه‌ها  

آزمایشگاه اکردیته صنایع‌و فراورده‌های غذاییو کشاورزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه