تلفن اصلی:
+98 (21) 66022717
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر رسول حجیره
تلفن‌های دیگر 66022717
فکس 66022717
آدرس پستی

دانشگاه شریف، دانشکده صنایع

کلید واژه‌ها  

فصلنامه مهندسی صنایع

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه