تلفن اصلی:
+98 (171) 2220320
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دکتر حسین رسالتی
تلفن‌های دیگر 2220320
فکس 2220320
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده جنگل‌داری

کد پستی 4913815739
کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه