تلفن اصلی:
+98 (732) 4229099
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ذبیحی
تلفن‌های دیگر 4229099
فکس 4229099
آدرس پستی

بلوار قائم، خیابان امیرکبیر، امیرکبیر6

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی انجیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه