تلفن اصلی:
+98 (711) 7723002
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قطبی
تلفن‌های دیگر 7723002
فکس 7723002
آدرس پستی

فلکه فرودگاه قدیم، پاساژ کوشش

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی فرآورده‌های دریایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه