تلفن اصلی:
+98 (182) 4610170
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فضل اله بهفرد
تلفن‌های دیگر 4610170
فکس 4610170
آدرس پستی

پونل، شهرک صنعتی سهکام

کد پستی 438718188
کلید واژه‌ها   

انجمادو بسته‌بندی مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه