تلفن اصلی:
+98 (21) 2222442
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ملیحه قادری
تلفن‌های دیگر 2222442
فکس 2222442
آدرس پستی

سبزه میدان، خیابان ایران، مجتمع پزشکی ایران، طبقه دوم

کد پستی 33344-46158
کلید واژه‌ها  

کانون تبلیغاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه