تلفن اصلی:
+98 (21) 88512500
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شفیعی
تلفن‌های دیگر 88512500
فکس 88512500
آدرس پستی

خیابان آپادانا، روبروی خیابان مهناز، شماره121

کلید واژه‌ها     

پلیمر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه