تلفن اصلی:
+98 (351) 5238850
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آزادیان
تلفن‌های دیگر 5238850
فکس 5238850
آدرس پستی

ابتدای بلوار 22 بهمن

کلید واژه‌ها   

مرکز خدمات علمی وفنی مهندسی صنایع غذایی و بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه