تلفن اصلی:
+98 (21) 56544001
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد رحیمی
تلفن‌های دیگر 56544001
فکس 56544001
آدرس پستی

جاده قدیم قم، شصت متری حسین‌آباد

چاپ فلز و ظروف بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه