تلفن اصلی:
+98 (441) 2234932
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیروس کاشیگر
تلفن‌های دیگر 2234932
فکس 2234932
آدرس پستی

خیابان امام، خیابان طرزی، پلاک 3/15

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه