تلفن اصلی:
+98 (451) 2234461
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مباهات حسینی
تلفن‌های دیگر 2234461
فکس 2234461
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، جنب اداره ثبت اسناد، چاپخانه حسینی

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه