تلفن اصلی:
+98 (241) 7284594
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید قماشچی
تلفن‌های دیگر 7284594
فکس 7284594
آدرس پستی

خیابان خرمشهر، جنب هتل مقدم، چاپخانه نگین

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه