تلفن اصلی:
+98 (711) 2229129
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالحسین حسین‌زادگان
تلفن‌های دیگر 2229129
فکس 2229129
آدرس پستی

خیابان 22 بهمن، چاپ پاسارگاد

تعاونی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه