تلفن اصلی:
+98 (281) 2223820
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدحسین مجابی
تلفن‌های دیگر 2223820
فکس 2223820
آدرس پستی

خیابان شهدا، جنب شهرداری سابق، چاپ اتحاد

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه