تلفن اصلی:
+98 (831) 7272684
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کیوان کاشفی
تلفن‌های دیگر 7272684
فکس 7272684
آدرس پستی

پاساژ حاج رزاز، روبروی چاپ کاشفی

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه