تلفن اصلی:
+98 (171) 3331550
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدمهدی تاجیک
تلفن‌های دیگر 3331550
فکس 3331550
آدرس پستی

خیابان سرخواجه، روبروی فروشگاه یزدی، چاپخانه حافظ

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه