تلفن اصلی:
+98 (131) 2229398
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن فقیر قانع صفت
تلفن‌های دیگر 2229398
فکس 2229398
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، گذر حاج آقا بزرگ، دفتر چاپ توکل

تعاونی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه