تلفن اصلی:
+98 (151) 2277690
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ولیاله جمال لیوانی
تلفن‌های دیگر 2277690
فکس 2277690
آدرس پستی

میدان حضرت امام، بلوار دانشگاه، نرسیده به سه‌راه جویبار، خیابان 22 بهمن

تعاونی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه