تلفن اصلی:
+98 (861) 2231088
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود ادیمی
تلفن‌های دیگر 2231088
فکس 2231088
آدرس پستی

خیابان فلسطین، سه‌راه قدس، چاپخانه کتیبه

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه