تلفن اصلی:
+98 (571) 4444921
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد قدرتی
تلفن‌های دیگر 4444921
فکس 4444921
آدرس پستی

میدان فلسطین، روبروی مخابرات، برنج فروشی قدرتی

تولید کارتن از ورق آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه