تلفن اصلی:
+98 (21) 55484642
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رامین سیاه منصور
آدرس پستی

ورامین:خیرآباد جاده خورین 6متری سوم شرقی ,کوچه آریا

موبایل پاسخگو +98 (912) 2913096

مقوای خورین، تولید مقوا و جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه