تلفن اصلی:
+98 (11) 44782142
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحمت‌اله بشردوست
فکس +98 (11) 44782145
آدرس پستی

مازندران. محمود آباد، شهرک صنعتی تشبندان، خیابان یاس

پست الکترونیک [email protected]

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه