تلفن اصلی:
+98 (11) 44782142
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحمت‌اله بشردوست
تلفن‌های دیگر +98 (11) 44782060
آدرس پستی

مازندران.کیلومتر10محمود اباد به طرف آمل.شهرک صنعتی محمود اباد.شرکت صنایع غذایی کوچین(سس کاله(

کد پستی 4631187111

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه