تلفن اصلی:
+98 (21) 88221221
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88221221 / 82062764
فکس 88221221 / 82062764
آدرس پستی

انتهای کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشکده کاربرد پرتوها، دفتر امور پرتودهی

پست الکترونیک [email protected]

پرتودهی محصولات با انرژی رادیواکتیو (اشعه گاما)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه