تلفن اصلی:
+98 (21) 44905751 ~ 2
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کامیار متشرعی
فکس +98 (21) 44907255
آدرس پستی

کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، پلاک 7

کد پستی 1389733411

تولید انواع پاکت‌های پستی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه