تلفن اصلی:
+98 (21) 46843344
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید شفیعی فر
فکس +98 (21) 48823218
آدرس پستی

شهر قدس(سنگ خوان) 30 متری زاگرس پلاک 33

مجموعه کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه