تلفن اصلی:
+98 (61) 2442535 / 2442681
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سامان قلمکاران
تلفن‌های دیگر +98 (61)42377535
فکس +98 (61) 42377535
آدرس پستی

دزفول- کیلومتر 5 جاده شمین آباد کوی نیلوفر

کد پستی 6465168811

کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه