تلفن اصلی:
8877211
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد بختیاری
تلفن‌های دیگر 8877211
فکس 8877211
آدرس پستی

میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان 12 پ 2 طبقه3

پست الکترونیک [email protected]

خدماتی ونشریه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه