تلفن اصلی:
33976433
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شایان و ماهان کوچک زاده
تلفن‌های دیگر 33976433 / 33972816
فکس 33976433 / 33972816
آدرس پستی

خیابان جمهوری،بعداز مخبرالدوله،کوچه محمودی،پ7

لیتوگرافی،مجهز به افست دوورقی،تاکن بروشور های فانتزی


شرکت‌های مشابه