تلفن اصلی:
46862600
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 46862600 / 46880419
فکس 46862600 / 46880419
آدرس پستی

کیلومتر20جاده مخصوص کرج،جنب نفت پارس،زیرگذر سرخه حصار،خیابان کیمیا پژوهان،کوچه پمپ گاز پ6

سلفون حرارتی دوورقی،لترپرس،یووی شنی،برجسته،اکلیلی،


شرکت‌های مشابه