تلفن اصلی:
+98 (21) 36055763
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بارشی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 36055765
فاکس +98 (21) 36055763
آدرس پستی

تهران خیابان جمهوری خیابان ملت برج بهارستان واحد210Bبلوک

تولید ساک دستی وچاپ روی ساک دستی های سوزنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه