تلفن اصلی:
+98 (441) 3451842
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خالقی
تلفن‌های دیگر 3451842
فکس 3451842
آدرس پستی

بلوار ارشاد، سازمان صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن، دفتر انجمن طراحی و مهندسی

پست الکترونیک [email protected]

خدمات فنی و مهندسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه