تلفن اصلی:
+98 (21) 33110512
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید حمزه آهی
فکس +98 (21) 33110512
آدرس پستی

سرچشمه، نظامیه، پلاک7

ساخت، لمینیت و چاپ کارتن 3لا، ئی فلوت، بی فلوت، و سی فلوت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه