تلفن اصلی:
+98 (21) 55619293
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا کارور
تلفن‌های دیگر 55619293 / 55620334
فکس 55619293 / 55620334
آدرس پستی

خیابان وحدت اسلامی، ایستگاه فرهنگ، پلاک685

ساخت انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه