تلفن اصلی:
+98 (21) 33116426
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هوشنگ سمیعی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33110817 / 33903117
فکس +98 (21) 33117775
پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

تهران ، جاده مخصوص كرج - كیلومتر 17 - خ. 61 - بعد از كارتن سازی میهن - فرعی دوم - سمت راست - انتهای كوچه

چاپ و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه