تلفن اصلی:
+98 (21) 55621273
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قنبر منصوری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55161097
فکس +98 (21) 55621273
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، ابتدای بازار آهنگران، کوچه معظم الدوله، پلاک 67

کد پستی 1165666377

نایلون، سلفون و کیسه های پلاستیکی بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه